Alternatívne mimosúdne riešenie sporov s e-shopmi

Od 1. 2.2016 sa zaviedli nové informačné povinnosti voči zákazníkom.

  • informovať o možnosti alternatívneho riešenia sporov
  • povinnosť uvádzať odkaz na plattformu cez ktorú je možné podať návrh

Pred uzavretím zmluvy elektronicky , teda na diaľku majú všetci predajcovia zrozumiteľne a jasne informovať spotrebiteľa o možnosti a podmienkach alternatívneho riešenia sporov, teda mimo tradičných súdov. Na webstránke alebo inom mieste takéhoto predaja majú povinnnosť uvádzať odkaz na konkrétny systém, cez ktorý môže poslať potrebiteľ návrh na začatie alternatívneho riešenia daného sporu. Tieto nové povinnosti sa netýkajú kamenných obchodov. Táto povinnosť vyplýva z novely zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo služieb na diaľku. Uvedené informácie musí obchodník prezentovať ešte pred samotným nákupom tovaru či služieb jednoduchou formou. Napríklad stačí aj si tieto povinnosti splní v obchodných podmienkach alebo samostatne na stránke či v nákupnom košíku. Zámerom zákona je zabezpečiť vysokú úroveň ochrany spotrebiteľov a zároveň prispieť k riadnemu fungovaniu vnútorného trhu tým, že sa zabezpečí, aby sa spotrebitelia mohli v prípade sporu s predávajúcim obrátiť na subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorý bude vykonávať nezávislé, nestranné, transparentné, účinné, rýchle a spravodlivé postupy alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov.

Internetové obchody sú už povinné poskytnúť aj súčinnosť tým subjektom, ktoré sú oprávnené riešiť spory spotrebiteľov mimosúdnou cestou. Na Slovensku je to Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), a tiež tie súkromné subjekty. Spotrebitelia môžu tak alternatívne riešiť spory, ak majú pocit, že boli porušené niektoré ich spotrebiteľské práva. Návrh je možné podať cez európsku platformu alebo u spomínaných subjektov v SR.
Spotrebitelia sa v prvom kroku musia obrátiť na e-shop so žiadosťou o nápravu. Návrh je možné podať až po odmietavej odpovedi eshopu, alebo ak je eshop bez reakcie v lehote 30 dní. Podať je ho možné najneskôr do jedného roka od vzniknutia sporu.

Po podaní návrhu subjekt oprávnený riešiť spor alternatívnou cestou oznámi e-shopu začiatok a doručí všetky potrebné doklady s výzvou  na vyjadrenie sa v lehote minimálne 15 dní. E-shop je povinný poskytnúť súčinnosť, inak mu hrozí pokuta od SOI od 500 do 10 000 eur. Celé riešenie sporu by malo byť ukončené do 90 dní od začatia, v zložitejších prípadoch môže byť táto lehota predĺžená o 30 dní, a to aj opakovane. Výsledkom môže byť dohoda.

Alternatívne riešenie sporov je bezodplatné. Oprávnená právnická osoba môže požadovať pri začatí sporu poplatok max. do 5 eur vrátane DPH.

Martin Paška

Aktuálne sa venujem menším e-commerce projektom, SEO a copywritingu. Ak to so mnou chcete skúsiť a skutočne chápete, že online monetizácia projektov je dlhodobá záležitosť, rád vám pomôžem.

Komentáre